Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Forum Ogrodnicze. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. REGULAMIN FORUM oraz POLITYKA PRYWATNOŚCI
  (Ostatnio zmieniony w dniu 24.05.2018)

  1. Informacje ogólne

  1.1. Regulamin dotyczy forum pod adresem forum.poradnikogrodniczy.pl, zwanego dalej forum.

  1.2 Użytkownikiem zwana jest osoba, która dokonała rejestracji na forum.

  1.3 Administratorem oraz Moderatorem forum jest osoba, która otrzymała uprawnienia do pełnienia tej funkcji od właściciela forum.

  1.4 Właścicielem forum jest Rafał Okułowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAFNET Rafał Okułowicz, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Gdańsku pod nr 134331.


  2. Rejestracja na forum

  2.1 Osoby niezarejestrowane mogą wyłącznie przeglądać forum. Aby mieć możliwość pisania postów, proszę się zarejestrować.

  2.2 W celu rejestracji proszę wypełnić formularz rejestracyjny, podając wymagane informacje oraz zaznaczyć pole potwierdzające zapoznanie się z treścią i akceptację regulaminu forum. Na podany podczas rejestracji adres e-mail wysyłany jest link, który trzeba nacisnąć aby aktywować konto. Wówczas następuje pełna aktywacja konta i możliwe jest rozpoczęcie pisania na forum.

  2.3. Zarejestrowanie się oznacza zgodę na prezentowanie innym użytkownikom forum informacji podanych podczas rejestracji, z wyłączeniem adresu e-mail, który nie jest udostępniany innym użytkownikom forum. Na adres e-mail użytkownika wysyłana jest wyłącznie korespondencja od Administratora forum, związana z użytkowaniem forum.

  2.4. Rejestracja na forum oznacza zgodę użytkownika na prezentowanie na forum umieszczanych przez użytkownika wpisów, zdjęć i filmów.

  2.5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na forum i posługiwać się wyłącznie jedną nazwą użytkownika.


  3. Zasady użytkowania forum, prawa i obowiązki użytkownika

  3.1 Forum służy wymianie doświadczeń pomiędzy miłośnikami ogrodnictwa i zdobywaniu potrzebnej wiedzy w zakresie uprawy roślin, a także dzieleniu się swoimi ogrodniczymi pasjami i spostrzeżeniami. Wyłączone z tej zasady są działy "Nasze sprawy organizacyjne" (dotyczy spraw organizacyjnych, zgłaszania usterek itp.) oraz "Kawiarenka" (dział przeznaczony na inne dyskusje).

  3.2 Na forum proszę wypowiadać się zawsze na temat wybranego wątku. Zakładając nowy wątek należy treść i temat wypowiedzi dopasować do odpowiedniej kategorii tematycznej forum.

  3.3 Przed założeniem nowego wątku proszę sprawdzić czy na forum ten temat nie był już poruszany. Jeżeli na forum istnieje już podobny wątek, proszę wypowiadać się w istniejącym już wątku.

  3.4 Do każdego postu poprzez funkcję "załącz plik" można dołączyć maksymalnie 10 fotografii, których rozmiar (szerokość x wysokość) nie przekracza 800x600 px. Ograniczenia te nie dotyczą umieszczania fotografii przechowywanych w zewnętrznych serwisach internetowych do dzielenia się fotografiami, ale w takim przypadku zalecane jest wstawianie na forum miniaturek zdjęć z linkami do pełnego rozmiaru. Użytkownik może umieszczać tylko fotografie własnego autorstwa lub fotografie, co do których posiada prawa, zezwalające na ich publikację

  3.5 Użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.

  3.6 Formułując treść wypowiedzi, należy zachować kulturę osobistą, przestrzegać zasad pisowni polskiej oraz ogólnie przyjętych zasad netykiety.

  3.7 Nie wolno publikować na forum wiadomości zawierających wulgaryzmy, naruszających godność innych osób, ujawniających dane osobowe, łamiących prawa autorskie, celowo wprowadzających inne osoby w błąd, a także wszelkich innych, zawierających treści niezgodne z polskim prawem.

  3.8. Użytkownika forum obowiązuje zakaz SPAMU i reklamowania działalności gospodarczej, innych for i stron www, oraz ofert handlowych. Dotyczy to również używania adresu strony internetowej lub nazwy firmy jako nazwy użytkownika, umieszczania w podpisie jakichkolwiek bannerów, grafik, reklam oraz linków do innych stron www. Z zasady tej wyłączone są osoby, które otrzymały na takie działania zgodę Administratora (np. eksperci współpracujący z naszym forum). Użytkownicy zainteresowani możliwością reklamy na forum są proszeni o wcześniejszy kontakt z Administratorem w celu ustalenia zasad współpracy.

  3.9 W dziale „Ogłoszenia, oferty” wpisy mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby biorące udział w innych dyskusjach i mające napisanych minimum 50 postów. Treść ogłoszeń może dotyczyć wyłącznie niezarobkowej sprzedaży, kupna, zamiany lub chęci przyjęcia roślin za darmo przez osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Umieszczenie w tym dziale oferty komercyjnej lub innej będącej reklamą jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Administratora forum.

  3.10 Użytkownik, który zauważył na forum wpis łamiący postanowienia regulaminu forum może zgłosić ten wpis do Administratora lub Moderatora forum poprzez ikonę „zgłoś ten post”, przez PW lub wysyłając zgłoszenie na e-mail Administratora forum. W przypadku zgłoszenia na PW lub e-mail proszę podać adres url zgłaszanego postu aby możliwe było jego odnalezienie na forum, a także podać dokładną przyczynę zgłoszenia.

  3.11 Użytkownik ma prawo do zmiany i żądania usunięcia swoich danych osobowych, podanych podczas rejestracji. Żądanie usunięcia danych osobowych z bazy danych forum należy wysłać na PW lub adres e-mail Administratora forum. Realizacja tego żądania wiąże się z usunięciem konta użytkownika bez możliwości przywrócenia konta w przyszłości, nie wiąże się natomiast z usuwaniem wpisów użytkownika. Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania i usuwania danych osobowych użytkowników forum zawarte są w punkcie 5 regulaminu "Polityka Prywatności".

  3.12 Użytkownik może wnioskować o usunięcie z forum swoich wpisów lub wpisów innych osób, szczególnie wpisów zawierających dane osobowe, łamiących prawa autorskie lub inne prawa użytkownika lub osób trzecich. Prośby o usunięcie wpisów są rozpatrywane indywidualnie, a decyzja o usunięciu wpisów leży w gestii Administratora forum. Podejmując decyzję o usunięciu wpisów Administrator kieruje się dobrem całego forum, z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników forum i ma prawo odmówić usunięcia wpisów, jeżeli naruszyło by to tok dyskusji prowadzonych na forum.


  4. Uprawnienia i odpowiedzialność Administratora i Moderatorów


  4.1 Administrator i Moderatorzy forum mają prawo do kasowania lub przenoszenia wpisów użytkowników do innych, lepiej pasujących, działów tematycznych, dzielenia i łączenia wątków, zmiany treści postów, zamykania lub kasowania całych wątków, szczególnie tych naruszających postanowienia regulaminu forum.

  4.2 Administrator i Moderatorzy forum mają prawo do upomnienia za pomocą poczty e-mail lub PW użytkownika forum, który złamał regulamin, nie przestrzega netykiety, zasad kultury osobistej lub praw osób trzecich, usunięcia lub zmodyfikowania popisu użytkownika, jeśli jest niezgodny z regulaminem, zablokowania lub usunięcia konta użytkownika łamiącego regulamin forum oraz niedopuszczenia do kolejnej rejestracji użytkownika, którego wcześniej usunięto w wyniku niestosowania się do regulaminu forum.

  4.3 Administrator forum ma prawo wprowadzać zmiany w regulaminie forum, ogłaszając je w dziale "Regulamin forum, Ogłoszenia Admina, Instrukcje, Twoje opinie". Przez pierwsze 30 dni od wprowadzenia zmian, ogłoszenie o wprowadzonych zmianach będzie wyróżnione, tym samym użytkownicy zostają poinformowani o zmianach w regulaminie forum i są zobowiązani przestrzegać nowej treści regulaminu forum. Przyjmuje się, że jeżeli użytkownik nie zgłosi żądania usunięcia swojego konta w ciągu 30 dni od publikacji zmian w regulaminie forum, wyraża tym samym zgodę na przestrzeganie nowej treści regulaminu.

  4.4 Administrator i Moderatorzy forum nie ponoszą odpowiedzialności za działania użytkowników, w tym za umieszczanie na forum przez użytkowników treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich. Tym niemniej w przypadku otrzymania zgłoszenia o umieszczeniu na forum treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, Administrator i Moderatorzy podejmują działania mające na celu zweryfikowanie i, jeżeli będzie to zasadne, usunięcie tych treści z forum.

  5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  5.1. Administratorem danych osobowych osób zarejestrowanych na forum jest Wydawca PoradnikOgrodniczy.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAFNET Rafał Okułowicz, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nieborowskiej 24B/3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Gdańsku pod nr 134331.

  5.2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych osób zarejestrowanych na forum nadzoruje bezpośrednio Wydawca PoradnikOgrodniczy.pl, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail biuro@poradnikogrodniczy.pl

  5.3. Przetwarzanie danych osobowych osób zarejestrowanych na forum odbywa się na podstawie Art. 6 ust 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu umożliwienia tym osobom korzystania z forum ogrodniczego, w szczególności umożliwienia pisania postów i zakładania nowych wątków na forum.

  5.4. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz RAFNET Rafał Okułowicz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych osób zarejestrowanych na forum, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania forum.

  5.5. Dane osobowe osób zarejestrowanych na forum będą przechowywane do czasu, aż użytkownik forum nie wyrazi chęci usunięcia tych danych lub do czasu zamknięcia lub likwidacji całego forum. Dodatkowo, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, aspektów technicznych i obsługi ewentualnych roszczeń, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  5.6. Osobom zarejestrowanym na forum przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.

  5.7. Sprostowanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub ich usunięcie może się odbyć na wniosek osoby zarejestrowanej na forum, wysłany na adres e-mail biuro@poradnikogrodniczy.pl.

  5.8. W każdej chwili osobom zarejestrowanym na forum przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy). #